Uporabniška orodja

Orodja spletišča


nabisrestapi-document-v1-7a04stt

Izvoz naročil (JSON, v1)

Obvezni parametri za vsako zahtevo

 • Client-Id: UUID stranke
 • Application-Id: UUID vaše aplikacije

getDocumentHeaders (GET)

Izvoz glav naročil. Brez dodatnih parametrov se izvozi zadnjih 10 novih naročil.

Parametri

 • page: celo število večje od 0, privzeto: 1
 • flags: ena ali več oznak naročil ločenih z vejico (privzeto: new):
  • read: naročilo je bilo prebrano z getDocument zahtevo
  • hidden: naročilo ste ročno označili kot skrito s setDocumentFlags
  • processed: naročilo ste ročno označili kot obdelano s setDocumentFlags
  • new: nova naročila (niso označena z nebeno od zgornjih oznak) (privzeto)
  • any: vsa naročila, ne glede na oznake

Primer

 • URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>
 • URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&page=2
 • URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&flags=read,new

Odgovor:

[
 {
  "documentID": 10060,
  "documentName": "2016\/9",
  "documentDate": "2016-06-06 12:50:26",
  "deliveryNoteID": null,
  "supplierName": "DOBAVITELJ 1234",
  "supplierVATID": "SI12345678",
  "deliveryDate": "2016-06-07",
  "orderValue": "10.51840000",
  "orderItemCount": 1,
  "flags": []
 },
 ...
]

Polja

 • documentID(int): ID naročila (uporabno npr. pri zahtevi getDocument)
 • documentName(string): Nabis naziv naročila
 • documentDate(datetime): datum in čas oddaje naročila (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
 • deliveryNoteID(string|null): Številka dobavnice (ali NULL v primeru da dobavitelj ni podal podatka)
 • supplierName(string): Naziv dobavitelja
 • supplierVATID(string): ID za DDV s predpono (SI, AT, …) ali davčna številka
 • deliveryDate(date): datum dobave ki ga je izbrala stranka (YYYY-MM-DD)
 • orderValue(decimal): vrednost naročila, brez DDV
 • orderItemCount(int): število postavk na naročilu
 • flags(string[]): kombinacija sledečih oznak (lahko nobena):
  • read
  • hidden
  • processed

getDocument (GET)

Izvoz posameznega naročila.

Parametri

 • documentID: ID naročila (obveznen parameter)

Primer

 • URL/getDocument?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060

Odgovor:

{
 "documentID": 10060,
 "documentName": "2016\/9",
 "documentDate": "2016-06-06 12:50:26",
 "deliveryNoteID": null,
 "supplierName": "Dobavitelj 1234",
 "supplierVATID": "SI12345678",
 "deliveryDate": "2016-06-07",
 "flags": [],
 "supplierAddress": "NAVADNA ULICA 15",
 "supplierZipCode": "1000",
 "supplierCity": "LJUBLJANA",
 "supplierOrderNotes": "",
 "items": [
   {
     "eanCode": "1234567890123",
     "code": "1234",
     "productName": "BELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
     "unit": "KOS",
     "amount": "5",
     "salesGrossPrice": "0.82366666",
     "discountPercentage": "10",
     "netPrice": "0.7413",
     "taxPercentage": "9.5",
     "salesTaxPercentage": null
   },
   {
     "eanCode": null,
     "code": "5678",
     "productName": "POLBELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
     "unit": "KOS",
     "amount": "5",
     "salesGrossPrice": "0.87844444",
     "discountPercentage": "10",
     "netPrice": "0.7906",
     "taxPercentage": "9.5",
     "salesTaxPercentage": null
   },
   ...
 ]
}

Polja

 • Polja ki so identična s polji iz getDocumentHeaders imajo enako vsebino in tip
 • supplierAddress(string): naslov dobavitelja
 • supplierZipCode(string): poštna številka dobavitelja
 • supplierCity(string): kraj dobavitelja
 • supplierOrderNotes(string): opombe naročila ki jih je vpisal dobavitelj. Lahko več vrstic, ločilo: \n
 • items: seznam postavk naročila:
  • eanCode: EAN šifra ali NULL
  • code(string): dobaviteljeva šifra artikla
  • productName(string): naziv artikla
  • unit(string): enota mere
  • amount(decimal): naročena količina
  • salesGrossPrice(decimal|null): cena brez rabata in brez DDV ali NULL
  • discountPercentage(decimal|null): rabat % ali NULL
  • netPrice(decimal|null): neto cena ali NULL
  • taxPercentage(decimal|null): DDV % ali NULL

setDocumentFlags (POST)

Nastavi ali doda oznake naročil.

Parametri

 • documentID: ID naročila (obveznen parameter)
 • flags: kombinacija sledečih oznak (lahko nobena) ločenih z vejico (obvezen parameter):
  • read
  • hidden
  • processed
 • mode: način spreminjanja (privzeto: add):
  • add: doda k že obstoječim oznakam
  • set: odstrani obstoječe oznake in nastavi na podane

Primer

 • URL/setDocumentFlags?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060&flags=processed
  • Doda oznako „obdelano“
 • URL/setDocumentFlags?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060&mode=set&flags=
  • Odstrani vse obstoječe oznake
 • URL/setDocumentFlags?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060&mode=set&flags=read,hidden
  • Odstrani vse obstoječe oznake in nastavi oznaki „prebrano“ in „skrito“

Odgovor:

{
 "documentID": 10060,
 "flags": ["read", "processed"]
}

Polja

 • documentID: ID naročila
 • flags: novo stanje po spremembi

Napake

 • Vsaka pravilna zahteva ima HTTP status 200
 • V primeru napačne metode (GET, POST) je status 405
 • V primeru napak v parametrih je status 400, ter dodan HTTP header REST-Errors s kratkim opisom napake
nabisrestapi-document-v1-7a04stt.txt · Zadnja sprememba: 2017/10/05 14:53 (urejanje v zunanjem urejevalniku)